Košík je prázdný

OBCHODNÍ PODMÍNKY
upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je společnost HARRMED, spol. s r.o., IČ 64085210, DIČ CZ64085210, se sídlem D. Růži 288, 739 23 Stará Ves n./O, zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8493, jako Prodávající a na straně druhé je Kupující. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti uzavírá smlouvu s firmou HARRMED, spol. s r.o. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí.

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby telefonního operátora. 2. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím. 3. Všechny ceny jsou smluvní, jsou uvedeny včetně DPH, jsou platné vždy v momentě objednání zboží a rozumí se včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Náklady na dodání zboží jsou stanoveny na 89,00 Kč (Slovensko 9,90 €) u objednávek do 1900,00 Kč (Slovensko 100,- €). Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, proto se Kupující stane vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny. 4. Pokud je Kupující Spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí Kupující zaslat na adresu sídla Prodávajícího. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zašle Kupující zboží, které od Prodávajícího obdržel na adresu Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal a to v lhůtě nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy při dodání zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyjmul a z hygienických důvodů je není možné vrátit (hygienicky zabalené náušnice, který byly vyjmuty z krabičky a došlo k porušení plomby, nelze vrátit). 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

BALNÉ A DOPRAVNÉ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Spoluúčast na dopravném ve výši 89,- Kč (Slovensko 9,90 €) neúčtujeme u objednávek nad 1900 Kč (Slovensko 100,- €). Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu dobírkou (platba přepravci při převzetí zásilky), bezhotovostně přes platební bránu po odeslání objednávky.

REKLAMACE
Uplatnit právo z vadného plnění může Spotřebitel ve lhůtě do 24 měsíců od převzetí zboží. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit na adrese prodávajícího, telefonicky, elektronickou poštou. Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od následujícího dne od podání reklamace. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti , 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v obchodních podmínkách, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

ŘEŠENÍ SPORŮ
Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi firmou HARRMED, spol. s r.o. a Kupujícím Spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující Spotřebitel (neplatí pro Kupujícího Podnikatele, což je např. lékař, kupující zboží pro svou ambulanci), může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky a pro plnění svých právních povinností.
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího , ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.